Profil facebook firmy Transpil Spedition

Zgłaszanie uwag

ZGŁASZANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW SKARG, ZAŻALEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW PRAWA

Wszyscy Pracownicy Spółki mogą zgłaszać skargi, zażalenia oraz wszelkie uchybienia prawne oraz zauważone działania niezgodne z zakładowymi regulaminami, procedurami, instrukcjami, Kodeksem etycznym Spółki, Kodeksem Pracy czy innym obowiązującym ustawodawstwem. W pierwszej kolejności nieprawidłowości powinny zostać zgłoszone do bezpośredniego Przełożonego Pracownika. Jeżeli Pracownik nie może lub nie chce rozmawiać o tym z Przełożonym, należy wówczas zgłosić fakt naruszenia zasad Audytorowi wewnętrznemu Spółki. Istnieje możliwość anonimowego złożenia skargi/ zażalenia/ zgłoszenia nieprawidłowości lub naruszeń prawa poprzez wrzucenie wiadomości w dowolnej formie do „Skrzynki skarg i zażaleń” znajdującej się w miejscu do tego wyznaczonym, w każdej z lokalizacji firmy.  Wysłanie wiadomości w dowolnej formie pocztą tradycyjną na adres: Transpil-Spedition, ul. Brzozowa 2, 64-917 Skórka z dopiskiem „Skargi, zażalenia, nieprawidłowości, naruszenia prawa”.

ZGŁASZANIE SKARG, ZAŻALEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ OSOBY / JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Sformalizowany mechanizm zgłaszania skarg, zażaleń, nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów prawa został opracowany nie tylko na potrzeby Pracowników, ale też kontrahentów, społeczności lokalnych i pozostałych Interesariuszy Spółki. Kontrahenci/ / jednostki lokalne / pozostali Interesariusze mogą wnosić skargi i zażalenia a także zgłaszać nieprawidłowości oraz naruszenia przepisów prawa (w związku z działalnością Spółki) poprzez: − wysłanie oficjalnego pisma na adres: TRANSPIL-SPEDITION ul. Brzozowa 2, 64-917 Skórka, − pocztę elektroniczną na adres email: complaint@transpil.com.pl. Skargi, zażalenia i zgłoszenia naruszeń i/lub nieprawidłowości mogą być zgłaszane w dowolnej formie.